Rejseregler

RESERVER PLADS I BUS ELLER TOG

Du kan reservere plads til din cykel, barnevogn eller kørestol, hvis du skal med rute 940X, 950X, 951X, 970X, 971X, 973X og 974X.

Du kan også reservere plads til din cykel, hvis du skal med Nordjyske Jernbaners tog (ikke til DSB eller Arriva Tog). Du kan kun få en cykel med i toget på strækningen Skørping - Frederikshavn på hverdage kl. 07.00-08.30 og kl. 14.30-17.00, hvis du har reserveret plads.

Busserne har plads til to cykler eller én barnevogn eller én kørestol og derfor anbefaler vi, at du reserverer plads. Hvis du ikke reserverer plads, er der ingen garanti for, at du kan få din cykel, barnevogn eller kørestol med. 

I togene er der plads til 2 cykler i myldretiden kl. 07.00-08.30 og kl. 14.30-17.00 på hverdage. Udenfor myldretiden er der plads til 6-8 cykler.

BETINGELSER FOR MEDTAGELSE AF CYKLER

For at få cyklen med bussen eller toget, skal den være i en sådan stand, at den kan placeres i transportmidlet uden at ødelægge materiellet.  Cykler placeres evt. i bagagerummet i busserne, og chaufføren hjælper med at få cyklen placeret. Du skal dog selv kunne løfte cyklen ind og ud af bagagerummet. Cykeltasker skal afmonteres inden cyklen placeres i bagagerummet.

Cykler placeres på de dertil indrettede arealer i tog. Cykeltasker afmonteres af hensyn til plads- og sikkerhedsforholdene.

CYKELMÅL

Der medtages kun almindelige tohjulede cykler. Cyklerne må maks. være 180 cm lange og 70 cm brede. De må gerne køre på el.

RESERVATION OG CYKELBILLET I ÉT

Reservationsbilletten sendes til dig via sms eller mail.  Når du har reserveret plads til din cykel, skal du ikke købe en cykelbillet oveni. 

Det er dit eget ansvar, at reservationsbilletten kan fremvises ved indstigning i bussen eller på forlangende til fx. det kontrollerende personale. Uden reservationen er du ikke garanteret plads, og du skal desuden betale almindelig pris for at få cyklen med. 

Der er ikke rejsegaranti på medtagning af cykler i bussen eller basis rejsetidsgaranti på medtagning i tog mellem Skørping - Frederikshavn, med mindre du har reserveret plads på forhånd.

Hvis du mod forventning ikke kan få din cykel med i bussen eller i toget mellem Frederikshavn - Skagen og Hjørring - Hirtshals, selvom at du har reserveret plads, kan du benytte dig af NT´s rejsegaranti. Du kan læse mere om betingelserne for NT´s rejsegaranti på NordjyllandsTrafikselskab.dk.

BETINGELSER FOR MEDTAGELSE AF BARNEVOGNE OG KØRESTOLE

Det er også muligt at bestille plads til barnevogne og kørestole via reservationssystemet - dog kun til rejser med bus. Uanset om du har reserveret plads på forhånd eller ej, kan du benytte NT´s rejsegaranti, hvis der ikke er plads til din barnevogn eller kørestol. Pladsreservation sikre blot, at der er plads i bussen, så du kan komme med den afgang, du ønsker. 

Hvis du ikke reserverer plads til din barnevogn eller kørestol, er du stadig omfattet af NT´s rejsegaranti. Læs mere om rejsegarantien på NordjyllandsTrafikselskab.dk 

PRISER

En pladsreservation koster 13 kr. Du betaler ved bestilling. Betalingen gælder for hele rejsen inkl. evt. omstigning, hvis du selv har gyldig billet eller kort til hele rejsen. Reservationsbilletten kan ikke anvendes på øvrige ruter end de nævnte.

Cykler kan kun medtages med forudbestilt pladsreservation, eller hvis der ikke i forvejen er reserveret plads til andre cykler, barnevogne eller kørestole og plads- og indstigningsforholdene i øvrigt tillader det. 

Du kan reservere plads fra 14 dage før afrejse og op til 2 timer inden, du skal af sted. 

Der gælder særlige regler og priser for transport af cykler, barnevogne eller kørestole, hvis du rejser med DSB og Arriva Tog. 

Pladsreservationen kan ikke refunderes.

Du finder NT's privatlivspolitik her: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Kundeservice/Privatlivspolitik

ENGLISH

RESERVE ROOM FOR YOUR BICYCLE

You can reserve room for your bicycle, baby stroller or wheelchair if you are travelling on bus routes 940X, 950X, 951X, 970X, 971X, 973X and 974X.

You can also reserve room for your bicycle, if you are travelling with Nordjyske Jernbaner’s trains (not DSB or Arriva Train). You can only bring a bicycle on the train on the train line Skørping - Frederikshavn on weekdays at 07

07.00-08.30 and 14.30-17.00 if you have a reservation.

The busses can accommodate two bicycles or one pushchair or one wheelchair and therefore we recommend that you make a reservation. If you do not make a reservation, we can not guarantee that you can bring your bicycle, stroller or wheelchair with you.

On the trains, there is room for 2 bicycles during rush hour at 07.00-08.30 and 14.30-17.00 on weekdays. At all other times, there is room for 6-8 cycles.

CONDITION AND PLACING

To bring a bicycle on a bus or train, it must be in a condition, where it can be placed in the means of transport without destroying the material. Bicycles may be placed in the trunk of the bus, and the driver will help you get the bicycle placed correctly. You must, however, be able to lift the bicycle in and out of the trunk. Bicycle bags must be removed before the bicycle is placed in the trunk.

Bicycles are placed on the designated areas on the train. Bicycle bags must be removed due to safety regulations.

MESUREMENTS

Only standard two-wheeled bicycles are allowed. The bicycles must not be longer than 180 cm and wider than 70 cm.

RESERVATION AND BICYCLE TICKET IN ONE

The reservation ticket will be sent to you via text message (if you have a Danish telephone number) or e-mail. When you have reserved room for your bicycle, you do not have to buy an additional bicycle ticket.

It is your own responsibility that the reservation ticket can be show to the bus driver or on request to the controlling staff. Without the reservation, there is no guarantee, that there is room for your bicycle, and you will also have to buy an additional bicycle ticket.

If you have a reservation, you qualify for travel guarantee, if you can not bring your bicycle on the bus or train between Frederikshavn - Skagen and Hjørring - Hirtshals. If you have a reservation, you qualify for basic travel time guarantee, if you can not bring your bicycle on the train line Skørping – Frederikshavn.

You can read more about the terms and conditions for NT's travel guarantee at NordjyllandsTrafikselskab.dk.

TERMS REGARDING STROLLERS AND WHEELCHAIRS

You can reserve room for strollers and wheelchairs on busses. Whether you have reserved in advance or not, you qualify for NT's travel guarantee if there is no room for your stroller or wheelchair on the bus. By making a reservation, you just make sure, that you can bring your stroller or wheelchair on the departure, than you want to use.

If you do not reserve space for your stroller or wheelchair, you are still covered by NT's travel guarantee. Read more about the travel guarantee at NordjyllandsTrafikselskab.dk

PRICE

A reservation costs 13 kr. You pay when booking. The reservation is valid for the entire trip incl. transfers, if you have a valid ticket or card for the entire trip. The reservation can not be used on bus routes or train lines other than those specified.

Bicycles can only be brought along, if there are not already made reservations by others for bicycles, strollers or wheelchairs and, if space and entry conditions on busses and trains allows it.

You can make your reservation from 14 days before and up to 2 hours before departure.

Reservations are not refunded.

You can find NT's privacy policy here: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Kundeservice/Privatlivspolitik

--------------